Avtal och villkor

Rapportering systemet, som finns på: https://rapportering.se, drivs av Rapportering.se Sweden AB, med organisationsnummer 559286-1388, postadress: BOX 42068, 126 13 Stockholm, Sverige.

 

1) Allmänna bestämmelser

1.1) Detta Reglemente reglerar tillhandahållande av elektroniska tjänster via Rapportering systemet.

1.2) Reglementet är sammanflätad med Integritetspolicyn, som finns tillgängligt här.

1.3) Rapportering systemet möjliggör för Servicemottagaren att skapa databaser för de anställdas arbetstider, arbetstidsplanering, fordonens färdsträckor, dvs det utgör ett verktyg i form av ett datorprogram (SaaS) där en sådan databas kan skapas.

1.4) Tjänsteleverantören tillhandahåller tjänster till företagare och privatpersoner via Rapportering systemet.

1.5) Det bör framhållas att Tjänsteleverantören inte tillhandahåller några tjänster för Arbetstagare, utan tjänsterna tillhandahålls endast för Servicemottagaren som bemyndigat Arbetstagaren att i viss utsträckning använda Rapportering systemet.

1.6) Samtliga åtgärder som vidtas av Rapportering systemets Användare utförs för Servicemottagarens räkning.

1.7) Användaren som använder Rapportering systemet är skyldig att följa gällande lagar samt Reglementets bestämmelser.

 

2) Definitioner

2.1) Rapportering systemet – Programvara SaaS (Software as a Service), enligt definitionen: en molnberäkningsmodell där applikationen lagras lokalt samt körs på Tjänsteleverantörens datorer och blir tillgänglig för Användare via Internet. Detta undanröjer behovet av att installera programmet på kundens dator.

2.2) Reglemente – Det här Reglementet är för tillhandahållande av elektroniska tjänster i samband med användningen av Rapportering systemet.

2.3) Webbplats – https://rapportering.se med dess undersidor samt underdomäner.

2.4) Mobilapplikationen Rapportering – En applikation som är anpassad för användning på smartphones och surfplattor, och som möjliggör användning av vissa Rapportering systemets funktioner.

2.5) Tjänsteleverantör – Företaget Rapportering.se Sweden AB med säte på Älvsjövägen 4, 125 34 Älvsjö. Sverige, organisations-nummer: 559286-1388.

2.6) Servicemottagare – En företagare som erhåller tjänsten enligt de principer som beskrivs i Reglementet och som är berättigad att använda Rapportering systemet.

2.7) Arbetsgivare – En person som är auktoriserad av Servicemottagaren och som är berättigad att använda Rapportering systemet inom ramen för administrativa tjänster.

2.8) Arbetstagare – En person som är auktoriserad av Servicemottagaren att använda Rapportering systemet inom ramen för de rättigheter som tilldelats honom av administratören.

2.9) Användare – Arbetsgivare och/eller Arbetstagare.

2.10) Partnerprogram – Förkortas PP. Detta är ett förmånsprogram för Servicemottagaren och en tredje part.

 

3) Typer och omfattning av levererade tjänster

3.1) Med hjälp av Rapportering systemet tillhandahåller Tjänsteleverantören följande typer av tjänster:

 • Informationstjänster
 • Dataredigeringstjänster
 • Datalagringstjänster
 • Kommunikationstjänster
 • Försäljningsorganisationstjänster
 • Kommersiella informationstjänster

3.2) Tjänsteleverantören tillhandahåller informationstjänster genom att på Användarens begäran ge honom tillgång till den information som begärts av honom och som finns i Rapportering systemet, särskilt när det gäller:

 • De anställdas personuppgifter som avser anställning samt uppgifter gällande semester och frånvaro, körning i tjänstefordon samt registrering av arbetstider.
 • Möjlighet för Arbetstagaren att få engångstillgång till lokalisering för att logga in eller ut på rätt arbetsplats.
 • Arbetstagarnas arbetsschema.
 • Rapporter (t.ex. de anställdas närvaro, arbete, arbetstid)
 • Enheter för arbetstidsregistrering (t.ex. smartphone, surfplatta, bärbar dator).
 • Lokalisering och detaljerad information om den resväg som tagits av den som använder arbetsgivarens fordon.

3.3) Tjänsteleverantören tillhandahåller dataredigeringstjänster genom att på Användarens begäran möjliggöra komplettering, ändring och radering av specifika uppgifter enligt vad som anges i punkt 3.2, och särskilt när det gäller uppgifter gällande de anställda medan dataredigering där Arbetstagaren registrerar sig (arbetstidsregistrering) sker uteslutande på den Arbetstagarens initiativ.

3.4) Tjänsteleverantören tillhandahåller datalagringstjänster som redigerats av Användaren genom att se till att data sparas på Tjänsteleverantörens servrar.

3.5) Tjänsteleverantören tillhandahåller tjänster som anges i punkterna 3.2 – 3.4 på ett sätt som ger Arbetsgivare tillgång till hela tjänsteutbudet och de Arbetstagarna i begränsad omfattning, dvs inom ramarna som fastställts av Arbetsgivaren för varje Arbetstagare.

3.6) Tjänsteleverantören tillhandahåller kommunikationstjänster genom att på Användarens begäran möjliggöra kommunikation med annan/andra Användare, såväl som med Tjänsteleverantören. Som en del av tjänsten får Användaren också meddelanden från andra Användare i samband med uppfyllande av deras begäran, såväl som från Tjänsteleverantören som svar på egna meddelanden.

3.7) Med hjälp av Beställningsformuläret (fliken Prislista) eller e-postmeddelande organiserar Tjänsteleverantören försäljning av betalda abonnemang till Rapportering systemet, där man kan välja faktureringsintervall, medarbetarintervall, och moduler och på grundval av dessa beräknas sedan priset.

3.8) Tjänsteleverantören tillhandahåller kommersiella informationstjänster till Servicemottagarna av sina egna tjänster och, efter godkännande, av tjänster från tredje part genom att skicka kommersiell information till dem via e-post.

 

4) Betalning

4.1) Fakturor för användning av Rapportering systemet skickas för det tidsintervall som Servicemottagaren valt, vilket är 3, 6 respektive 12 månader.

4.2) Fakturor utfärdas den första dagen i månaden vid midnatt och skickas sedan till Servicemottagarens e-postadress som angavs vid beställningen av Rapportering systemet.

4.3) Fakturornas förfallodatum är 10 dagar från dagen för utfärdandet.

4.4) Vid obetald faktura som förfallit till betalning enligt punkt 4.3 förbehåller sig Tjänsteleverantören rätten att blockera Servicemottagarens tillträde till Rapportering systemets till dess betalningen har skett.

 

5) Abonnemang, villkor för avtalsingående, uppsägning av avtalet och ångerrätt

5.1) Genom Rapportering systemet tillhandahåller Tjänsteleverantören både kostnadsfria och betaltjänster till Servicemottagaren.

5.2) Avtalet om kostnadsfri tillhandahållande av elektroniska tjänster inom ramen för tjänsterna som specificeras i punkt 3.1 sluts mellan Tjänsteleverantören och Servicemottagaren på ett sådant sätt att Servicemottagaren markerar i formuläret alternativet ”Skapa ett kostnadsfritt testkonto” och skickar sedan in formuläret till oss digitalt.

5.3) Avtalet om tillhandahållande av kostnadsfria elektroniska tjänster upphör automatiskt i sin helhet efter en period av 14 dagar från avtalets ingång, med förbehåll att datalagringstjänsten tillhandahålls under en period av tre år från uppsägningsdatumet i avtalets huvudsakliga del, exklusive lagring av andra personuppgifter än de anställdas, såvida det inte finns någon annan grund för deras behandling.

5.4) Avtalet om tillhandahållande av elektroniska betaltjänster inom ramen för tjänster som anges i punkt 3.1 sluts mellan Tjänsteleverantören och Servicemottagaren på ett sådant sätt att efter att ha utfört åtgärder som anges i punkt 3.7 betalar Servicemottagaren fakturan, som baseras på hans beställning, digitalt inom 10 dagar efter utfärdandedatum. Eller om Servicemottagaren efter 14 dagars testperiod önskar fortsätta att använda Rapportering systemet baserat på Avtalet om tillhandahållande av elektroniska betaltjänster, och betalar sedan den mottagna fakturan. Informationen ska skickas elektroniskt till följande adress: info@rapportering.se. Avtalet för betalda tjänster förnyas automatiskt efter den valda abonnemangsperioden (3, 6 eller 12 månader) har löpt ut. Nästa abonnemangsperiod är densamma som vid avtalets ingående (3, 6 eller 12 månader), om inte önskan om ändring har anmälts.

5.5) Avtalet för tillhandahållande av elektroniska betaltjänster kan sägs upp med förbehåll för:

 • Servicemottagaren måste skicka ett e-postmeddelande om uppsägning av avtalet för tillhandahållande av elektroniska betaltjänster till följande adress: info@rapportering.se. Uppsägningstiden är 3 månader från mottagandet av informationen om avtalets uppsägning. Viktigt är att uppsägningen ska göras senast tionde dagen i månaden (månadsperiod). Annars genomförs 3 månaders uppsägningstid från elfte dagen i nästkommande månad.
 • Datalagringstjänsten tillhandahålls under en period av tre år från datumet för uppsägningen i avtalets huvudsakliga del, exklusive lagring av andra personuppgifter än de anställdas, såvida det inte finns någon annan grund för deras behandling.

5.6) Om du vill sluta använda någon av abonnemangets moduler eller ändra antal anstälda/bilar, skicka information om detta till följande adress: info@rapportering.se. Kom ihåg att göra sådana ändringar före fakturering innan nästa faktureringsperiod. I annat fall är Servicemottagaren skyldig att betala den aktuella abonnemangsavgiften även om man slutar använda modulen.

5.7) Om Servicemottagaren vill returnera en oanvänd GPS-tracker (elektronisk körjournal), kan Tjänsteleverantören acceptera returen och betala upp till 70% av inköpsvärdet enligt fakturan. Tjänsteleverantören förbehåller sig emellertid rätten till att returen endast kan ske upp till fyra månader från köptillfället, samt att enheten inte visar några tecken på användning (inklusive visuell användning med poster i enhetens inloggningar).

5.8) Vid beställning av betalt version av Rapportering.se ångerrätt gäller ej, eftersom systemet / gps enheterna är specialanpassade efter det företag/ den person anvisningar. Kunden har alltid rätt för att testa Rapportering.se utan kostnad genom att använda beställnings formulär på Rapportering.se (ett gratiskonto).

 

6) Användarvillkor

6.1) Användning av Rapporteringssystemet kräver att användarens utrustning uppfyller följande tekniska minimikrav:

 • Anslutning till Internet.
 • Aktiv e-postadress.
 • GPS-modul (gäller för telefoner och surfplattor).
 • Operativsystem (alternativ): Windows XP, OS X 10.7, Linux, Android 4, iOS 7, eller senare.
 • Webbläsare (alternativ): IE 10, FF 20, Chrome 26, Opera 15, Safari (Mac) 6 – eller senare.
 • JavaScript aktiverat.
 • Cookiefiler aktiverade för den aktuella sessionen.
 • Smartphone med Android (4.1+ Portrait) eller iOS (9.0+ iPhone, Portrait) och Rapporteringsmobilapplikation (endast för funktioner tillgängliga via Rapporteringsapplikationen för mobiler)

6.2) När Rapportering systemet används måste Användaren använda utrustning som uppfyller kraven enligt punkt 6.1. Om detta inte sker kommer Rapportering systemet fungera dåligt eller inte alls, eller också kommer några av de alternativ som finns i systemet vara otillgängliga, vilket Tjänsteleverantören inte kan hållas ansvarig för.

6.3) Avtalet om tillhandahållande av gratistjänster ger Servicemottagaren tillgång till Rapportering systemets funktioner under en period av 14 dagar, med undantag för GPS-tracker som kräver att en GPS-enhet installeras i fordonet. För dessa enheter måste betalning ske. Priserna framgår från prislistan på webbplatsen.

6.4) Genom att ingå ett avtal om tillhandahållande av betaltjänster, får Servicemottagaren tillgång till Rapportering systemets funktioner på obegränsad tid under förutsättning att fakturor för användning av Rapportering systemet betalas i tid. (se Avsnitt 4.4).

6.5) Det är förbjudet för Servicemottagaren att skicka olagligt innehåll till Rapportering systemet, eller att vidta åtgärder som kan orsaka driftstörningar i Rapportering systemet eller leda till kränkningar av Användarnas rättigheter eller integritet.

6.6) Tjänsteleverantören ger 12 månaders garanti för GPS-tracker-enheter under följande villkor:

 • Enheten måste installeras korrekt enligt bifogade anvisningar.
 • Enhetens driftsspänning: från 6V till 30V DC.
 • Enheten fungerar inom följande temperaturområde: från -40 till +40 grader Celsius.
 • Enheten fungerar vid luftfuktighet mellan 5% och 95% (ej kondenserande).
 • Det är förbjudet att öppna eller göra några ingrepp i enheten.
 • Enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Det är förbjudet att göra ingrepp i eller försöka byta batteriet med risk för explosion.

Om något av ovanstående villkor åsidosätts upphävs garantin automatiskt. Rapportering ansvarar inte för inkorrekt användning eller felaktig installation av GPS-tracker-enheter.

 

7) Teknisk hjälp

7.1) Servicemottagaren får upp till 30 minuters kostnadsfri telefonsupport per månad. För varje ytterligare 30 minuter debiteras 100 kr netto. Oanvänd tid överförs inte till nästa månad.

7.2) Vid rapporterade fel / fel i Rapportering systemets drift till följd av tekniska problem / Rapportering systemets fel åtar sig Tjänsteleverantören att avhjälpa felet på kortast möjliga tid med en tidsgräns på upp till 48 timmar från mottagandet av meddelandet. I extrema fall, som Tjänsteleverantören inte råder över, kan denna behöva förlängas.

7.3) Svar på andra förfrågningar och aviseringar skickas inom 48 timmar från mottagandet.

 

8) Immateriella rättigheter

8.1) Alla immateriella rättigheter till olika typer av immateriell egendom gällande Rapportering systemet tillhör Tjänsteleverantören. Servicemottagaren får inte använda några immateriella rättigheter på annat sätt än som föreskrivs i Reglementets bestämmelser och i den utsträckning som tillåts enligt lag.

8.2) I och med avtalsslutande för tillhandahållande av elektroniska konstandsfria tjänster eller betaltjänster ger Tjänsteleverantören Servicemottagaren en icke-exklusiv licens att använda Rapporteringssystemet för dess avsedda syfte var som helst i världen under en period som anges för den kostnadsfria tjänsten, eller under obegränsad tid för den betalda tjänsten.

 

9) Slutbestämmelser

9.1) Avtalet för tillhandahållande av elektroniska tjänster som omfattas av detta Reglemente skall skrivas på polska eller svenska.

9.2) Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra Reglementets bestämmelser utan att behöva ange orsak. Om detta sker kommer Reglementets bestämmelser vara bindande för Servicemottagaren endast om vederbörande accepterar dem. Ändring av bestämmelserna kommer att meddelas Servicemottagaren varje gång detta sker. I avsaknad av invändningar mot Reglementets nya innehåll inom tre dagar från aviseringsdagen om ändringar, blir Servicemottagaren bunden av det nya innehållet.

9.3) Svensk lag skall tillämpas beträffande alla frågor som rör samtliga tjänster som omfattas av Reglementets bestämmelser.

9.4) Hur Rapporteringssystemet fungerar i detalj framgår av bruksanvisningen som finns tillgänglig i Rapportering systemets panel.

9.5) Reglementet finns på webbsidan.

 

 

Senaste uppdatering: 2021-01-01