Regulamin

System Rapportering, działający pod adresem: https://rapportering.se, prowadzony jest przez firmę Rapportering.se Sweden AB, o numerze organizacyjnym 559286-1388, adres korespondencyjny:
Rapportering.se Sweden AB, c/o Dzikowski, Älvsjövägen 4, 125 34 Älvsjö, Szwecja.

 

1) Postanowienia ogólne

1.1) Niniejszy regulamin stanowi sposób świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez System Rapportering.

1.2) Dokumentem powiązanym z Regulaminem jest Polityka Prywatności, dostępna tutaj.

1.3) Poprzez System Rapportering Usługodawca umożliwia Usługobiorcy tworzenie baz danych z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników, planowania czasu pracy, ewidencji przebiegu pojazdów, to jest dostarcza mu narzędzie w postaci programu komputerowego (SaaS), w którym taka baza danych może być budowana.

1.4) Usługodawca poprzez System Rapportering świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców i osób prywatnych.

1.5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przyjąć, że Usługodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz Pracowników, ale wszelkie usługi świadczone są na rzecz Usługobiorcy, który upoważnił danego Pracownika do korzystania z Systemu Rapportering w określonym zakresie.

1.6) Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkowników wykonywane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

1.7) Użytkownik korzystający z Systemu Rapportering jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

 

2) Definicje

2.1) System Rapportering – Oprogramowanie typu SaaS (Software as a Service), według definicji: model chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji programu na komputerze klienta.

2.2) Regulamin – Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z Systemu Rapportering.

2.3) Strona Internetowa – https://rapportering.se oraz jej podstrony i subdomeny.

2.4) Aplikacja mobilna Rapportering – Aplikacja dostosowana do działania na urządzeniach typu smarfon lub tablet, umożliwiająca korzystanie z części funkcji Systemu Rapportering.

2.5) Usługodawca – Firma Rapportering.se Sweden AB z siedzibą pod adresem: Älvsjövägen 4, 125 34 Älvsjö, Szwecja identyfikująca się numerem organizacyjnym: 559286-1388

2.6) Usługobiorca – Przedsiębiorca, który uzyskuje świadczenie usług na zasadach opisanych w Regulaminie i może korzystać z Systemu Rapportering.

2.7) Pracodawca – Upoważniona przez Usługobiorcę osoba, która może korzystać z Systemu Rapportering w zakresie praw administratora.

2.8) Pracownik – Upoważniona przez Usługobiorcę osoba, która może korzystać z Systemu Rapportering w zakresie praw nadanych jej przez administratora.

2.9) Użytkownik – Pracodawca i/lub Pracownik.

2.10) Program Partnerski – W skrócie PP. Program korzyści obejmujący Usługobiorcę oraz osobę trzecią.

 

3) Rodzaje i zakres świadczonych usług

3.1) Poprzez System Rapportering Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące rodzaje usług:

 • Usługi informacyjne
 • Usługi edycji danych
 • Usługi przechowywania danych
 • Usługi komunikacyjne
 • Usługi organizacji sprzedaży
 • Usługi informacji handlowej

3.2) Usługodawca świadczy usługi informacyjne poprzez udostępnienie na indywidualne zapytanie Użytkownika żądanych przez niego informacji umieszczonych i edytowanych w Systemie Rapportering, a w szczególności w zakresie:

 • Danych osobowych pracowników, związane z zatrudnieniem oraz dane dotyczące, ich urlopów i nieobecności, podróży pojazdami służbowymi oraz rejestracji stawienia się w pracy i czasu pracy.
 • Jednorazowego i dobrowolnego udostępniania lokalizacji przez pracownika w celu ułatwienia logowania bądź wylogowania w właściwym miejscu pracy.
 • Harmonogramów pracy pracowników.
 • Raportów (np. obecności, pracy i ewidencji czasu pracy pracowników)
 • Urządzeniach rejestracji czasu pracy (np. smartfon, tablet, laptop)
 • Lokalizacji oraz szczegółowych informacji o trasach pokonanych przez Użytkownika pojazdem należącym do Pracodawcy.

3.3) Usługodawca świadczy usługi edycji danych poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Użytkownika uzupełnienia, zmiany i usuwania konkretnych danych w zakresie wskazanym w punkcie 3.2, a w szczególności w zakresie danych pracowników, przy czym edycja danych poprzez rejestrację Pracownika w pracy (rejestr czasu pracy) odbywa się wyłącznie z inicjatywy Pracownika.

3.4) Usługodawca świadczy usługi przechowywania danych edytowanych przez Użytkownika poprzez zapewnienie zapisu danych na własnych serwerach.

3.5) Usługodawca świadczy usługi wskazane w punktach 3.2-3.4 w ten sposób, że umożliwia Pracodawcom dostęp do pełnego zakresu usług, a Pracownikom w zakresie ograniczonym, to jest określonym przez Pracodawcę dla danego Pracownika.

3.6) Usługodawca świadczy usługi komunikacyjne poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z innym Użytkownikiem lub Użytkownikami, jak również z Usługodawcą. W ramach usługi Użytkownik otrzymuje również komunikaty od pozostałych Użytkowników w związku z realizacją ich indywidualnych żądań, jak również od Usługodawcy w odpowiedzi na własne wiadomości.

3.7) Poprzez Formularz Zamówień (zakładka cennik) lub wiadomość email, Usługodawca świadczy usługi organizacji sprzedaży płatnych abonamentów Systemu Rapportering, wskazując do wyboru interwał fakturowania, przedział zatrudnionych pracowników, moduły i na tej podstawie kalkuluje ceny umożliwiając zakup.

3.8) Usługodawca świadczy usługi informacji handlowej na rzecz Usługobiorców własnych usług oraz za zgodą usług podmiotów trzecich, poprzez przesyłanie do nich informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

4) Płatności

4.1) Faktury za korzystanie z systemu Rapportering są wysyłane w wybranym przez Usługobiorcę interwale czasowym, jest to odpowiednio: 3, 6 lub 12 miesięcy.

4.2) Faktury są wystawiane pierwszego dnia miesiąca o północy, a następnie przesyłane na adres mailowy Usługobiorcy wskazany w momencie zamawiania Systemu Rapportering.

4.3) Termin płatności faktury to 10 dni, licząc od dnia wystawienia.

4.4) W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w punkcie 4.3 Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania funkcjonalności systemu Rapportering, do momentu uregulowania należności.

 

5) Abonament, warunki zawierania i rozwiązywania umów.

5.1) Poprzez System Rapportering Usługodawca świadczy usługobiorcy usługi bezpłatne i płatne.

5.2) Umowa o świadczenie usług bezpłatnych drogą elektroniczną w zakresie usług z punktu 3.1, zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w ten sposób, że po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie 3.7, Usługobiorca zaznaczy w formularzu zamówień opcje “Załóż bezpłatne konto testowe”, a następnie wyśle formularz drogą elektroniczną.

5.3) Umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu w całości po upływie okresu 14 dni od dnia jej zawarcia z tym zastrzeżeniem, że: usługa przechowywania danych jest świadczona nadal przez okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy w części zasadniczej, z wyłączeniem przechowywania danych osobowych innych niż pracownicze, chyba, że istnieje inna podstawa dla ich przetwarzania.

5.4) Umowa o świadczenie usług płatnych drogą elektroniczną w zakresie usług z punktu 3.1, zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w ten sposób, że po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie 3.7, Usługobiorca opłaci fakturę otrzymaną drogą elektroniczną na podstawie złożonego zamówienia w ciagu 10 dni od daty wystawienia. Lub też jeśli po upływie 14 dni okresu testowego, Usługobiorca wyrazi chęć (informacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@rapportering.se) dalszego korzystania z Systemu Rapportering w oparciu o umowę o świadczeniu płatnych usług drogą elektroniczną, a następnie opłaci otrzymaną fakturę. Umowa o świadczenie usług płatnych ulega automatycznemu odnowieniu, po upływie wybranego przy zawieraniu umowy okresu abonamentowego (3, 6 lub 12 miesięcy). Kolejny okres abonamentowy jest taki sam jak przy zawieraniu umowy (3, 6 lub 12 miesięcy), jeśli nie została zgłoszona chęć jego zmiany na inny.

5.5) Umowa o świadczenie usług płatnych drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z zastrzeżeniem:

 • Usługobiorca powinien przesłać wiadomość drogą elektroniczną z informacją o chęci rozwiązania umowy o świadczeniu usług płatnych drogą elektroniczną na adres: info@rapportering.se. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od momentu otrzymania informacji o chęci rozwiązania umowy. Ważne jest, aby wypowiedzenie nastąpiło nie później niż dziesiątego dnia miesiąca (okres miesięczny). W przeciwnym razie 3 miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje od jedenastego dnia następnego miesiące.
 • Usługa przechowywania danych jest świadczona nadal przez okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy w części zasadniczej, z wyłączeniem przechowywania danych osobowych innych niż pracownicze, chyba, że istnieje inna podstawa dla ich przetwarzania.

5.6) W przypadku chęci zaprzestania korzystania z któregoś z modułów lub zmian ilości pracowników/aut abonamencie. Należy przesłać informację na adres ogólny: info@rapportering.se. Jednocześnie należy pamiętać aby tego typu zmiany wykonywać przed wystawieniem faktury za kolejny okres rozliczeniowy. W przeciwnym razie, Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej dotychczasowej opłaty abonamentowej, nawet w przypadku zaprzestania korzystania z modułu.

5.7) W przypadku chęci zwrotu przez Usługobiorcę nieużywanego urządzenia Trakcer GPS (elektronisk körjournal), Usługodawca może zaakceptować jego zwrot i wypłacić do 70% wartości zakupu na podstawie faktury. Usługodawca zastrzega jednak, że zwrotu można dokonać jedynie do 4 miesięcy od momentu zakupu, a urządzenie nie może nosić żadnych oznak użycia (uwzględniając użycie wizualne jak i zapisy w logach urządzenia).

5.8) Przy zamawianiu płatnej wersji Rapporting.se nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ system / urządzenia GPS są specjalnie dostosowane do instrukcji firmy / osoby zamawiającej. Klient jest zawsze uprawniony do bezpłatnego przetestowania systemu Rapporting.se poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówień na Rapporting.se (bezpłatne konto testowe).

 

6) Warunki świadczenia usług

6.1) Korzystanie z Systemu Rapportering wymaga spełniania przez sprzęt Użytkownika następujących minimalnych wymogów technicznych:

 • Połączenie z siecią Internet.
 • Aktywny adres e-mail.
 • Moduł GPS (dotyczny telefonów i tabletów).
 • Systemy operacyjne (opcje): Windows XP, OS X 10.7, Linux, Android 4, iOS 7 – wymienione lub nowsze.
 • Przeglądarki internetowe (opcje): IE 10, FF 20, Chrome 26, Opera 15, Safari (Mac) 6 – wymienione lub nowsze.
 • Włączona obsługa JavaScript.
 • Włączona obsługa plików cookies dla bieżącej sesji.
 • Smartfon z systemem Android (4.1+ Portrait) lub iOS (9.0+ iPhone, Portrait) oraz Aplikacja Mobilna Rapportering (wyłącznie dla funkcji dostępnych przez Aplikację Mobilną Rapportering).

6.2) Korzystanie przez Użytkownika z Systemu Rapportering za pomocą sprzętu, który nie spełnia wymagań wskazanych w punkcie 6.1 może powodować, że System Rapportering nie będzie funkcjonowała lub funkcjonować będzie nieprawidłowo lub niedostępna będzie część opcji w nim zawartych, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.3) Wskutek zawarcia umowy o świadczenie bezpłatnych usług Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcji Systemu Rapportering na okres 14 dni. Z wyłączeniem modułu Tracking-GPS wymagającego fizycznego urządzenia GPS zainstalowanego w pojeździe. Urządzenia takie są dodatkowo płatne, a jego ceny określa cennik znajdujący się na stronie internetowej.

6.4) Wskutek zawarcia umowy o świadczenie płatnych usług Usługobiorca uzyskuje dostęp do funkcji Systemu Rapportering na okres bezterminowy. Z zastrzeżeniem terminowego opłacania faktur za korzystanie z Systemu Rapportering. (Punkt 4.4)

6.5) Zabrania się Usługobiorcy dostarczania do Systemu Rapportering jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenie funkcjonowania Systemu Rapportering lub prowadzić do naruszenia prawa lub prywatności Użytkowników.

6.6) Usługodawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na urządzenia Tracker-GPS. Zastrzega jednak następujące punkty:

 • Urządzenie musi zostać zainstalowane prawidłowo według załączonej instrukcji.
 • Napięcie pracy urządzenia: od 6V do 30V DC.
 • Zakres pracy w temperaturach: od -40 do +40 stopni Celsjusza.
 • Zakres pracy w wilgotności: od 5% do 95% (bez kondensacji).
 • Zabrania się otwierania jak i jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia.
 • Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Zabrania się jakiegokolwiek ingerowania/wymiany baterii pod groźbą ekspolzji.

W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych punktów, gwarancja zostaje automatycznie anulowana. Rapportering nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego montażu urządzeń Tracker-GPS.

 

7) Pomoc techniczna

7.1) W ramach abonamentu Usługobiorca otrzymuje do 30 minut wsparcia telefonicznego miesięcznie. Każde kolejne 30 minut jest dostępne w cenie 100 kr netto. Niewykorzystany czas nie przechodzi na kolejny miesiąc.

7.2) W przypadku zgłoszonych awarii / błędów działania systemu Rapportering, wynikających z problemów technicznych / błędów po stronie Systemu Rapportering. Usługodawca zobowiązuje się do zlikwidowania usterki w możliwie najkrótszym czasie, zastrzegając górną granicę czasu jaką jest 48h od momentu otrzymania zgłoszenia. W skrajnych przypadkach na które Usługodawca nie ma wpływu, czas ten może ulec wydłużeniu.

7.3) Odpowiedzi na pozostałe zgłoszenia/zapytania będą przesyłane w ciągu 48h od momentu otrzymania.

 

8) Własność Intelektualna

8.1) Wszelkie prawa z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej do Systemu Rapportering przysługują Usługodawcy, a Usługobiorca nie może wykorzystywać praw własności intelektualnej w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie i w zakresie prawem dozwolonym.

8.2) Wraz z zawarciem danej umowy o świadczenie bezpłatnych lub płatnych usług drogą elektroniczną, Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Systemu Rapportering z dowolnego miejsca na świecie na czas określony w bezpłatnej usłudze lub na czas nieokreślony w płatnej usłudze, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Systemu Rapportering zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

9) Postanowienia końcowe

9.1) Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług objętych Regulaminem może być zawarta w języku polskim lub szwedzkim.

9.2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu będą obowiązywać Usługobiorcę wyłącznie w przypadku ich akceptacji. Zmiana Regulaminu zostanie każdorazowo zakomunikowana Usługobiorcy. W przypadku braku sprzeciwu wobec nowej treści Regulaminu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o zmianach, Usługobiorca związany jest nową treścią.

9.3) Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z wszelkimi usługami objętymi postanowieniami Regulaminu jest prawo szwedzkie.

9.4) Szczegółowy sposób funkcjonowania Systemu Rapportering określa instrukcja obsługi dostępna w panelu Systemu Rapportering.

9.5) Regulamin pozostaje dostępny na Stronie Internetowej.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-01